2011年5月10日 星期二

学汉语目录

MENU 目mù 录lù

第dì 一yī 册cè (book 1)
0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115

第dì 二èr 册cè (book 2)
0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215

第dì三sān 册cè (book 3)
0301 0302 0303 0304
0305 0306 0307 0308
0309 0310 0311 0312
0313 0314 0315

第dì 四sì 册cè (book 4)
0401 0402 0403 0404
0405 0406 0407 0408
0409 0410 0411 0412
0413 0414 0415

第dì 五wǔ 册cè (book 5)
0501 0502 0503 0504
0505 0506 0507 0508
0509 0510 0511 0512
0513 0514 0515

第dì 六liù 册cè (book 6)
0601 0602 0603 0604
0605 0606 0607 0608
0609 0610 0611 0612
0613 0614 0615

go back to menu 回到学汉语目录

0615课文

dì shí wǔ kè 第十五課 第十五课
บทที่ 15
---------------------------------------
(ขึ้นหอก้วนเชว่ หวังจือห้วน)

Bái rì yī shān jìn ,
白日依山盡,
白日依山尽,
ดวงอาทิตย์ค่อย ๆ ลับภูเขา

Huáng hé rù hǎi liú 。
黃河入海流。
黄河入海流。
แม่น้ำเหลืองไหลไปสู่ทะเล

yù qióng qiān lǐ mù ,
欲窮千里目,
欲穷千里目,
ถ้าอยากมองไปไกลสุดพันลี้

Gèng shàng yì céng lóu 。
更上一層樓。
更上一层楼。
ต้องไต่ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
--------------------------------------
-----------------------------------------------

( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

依 依yī
盡 尽jìn
欲 欲yù
窮 穷qióng
層 层céng
樓 楼lóu
go back to menu 回到学汉语目录

0614


课文
dì shí sì kè第十四課 第十四课
บทที่ 14
-----------------------------------------------
(เขียนตอนกลับบ้านเกิด เฮ่อจือจาง)

Shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí ,
少小離家老大回,
少小离家老大回,
เมื่อวัยเด็กต้องจากบ้าน ได้กลับเมื่อวัยชรา

Xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi 。
鄉音無改鬢毛衰。
乡音无改鬓毛衰。
น้ำเสียงชนบทไม่เปลี่ยนแปลง
ผมบาง ขาว ดูโทรม

Ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shì ,
兒童相見不相識,
儿童相见不相识,
เด็ก ๆ พบหน้า ยังไม่รู้จัก

Xiào wèn kè cóng hé chù lái 。
笑問客從何處來。
笑问客从何处来。
ต่าง หัวเราะถาม ท่านมาจากไหน ?
---------------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

少 少shǎo
離 离lí
改 改gǎi
衰 衰shuāi
從 从cóng
何 何hégo to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0613


课文
dì shí sān kè 第十三課 第十三课บทที่ 13
----------------------------------------------
Shéi dào qún shēng xìng mìng wēi ,
誰道群生性命微,
谁道群生性命微,
ใครว่า เหล่าสิ่งมีชีวิต ไม่มีค่า

yì bān gǔ ròu yì bān pí 。
一般骨肉一般皮。
一般骨肉一般皮。
เลือดเนื้อ กระดูก หนัง มีเหมือนกัน

Quàn jūn mò dǎ zhī tóu niǎo ,
勸君莫打枝頭鳥,
劝君莫打枝头鸟,
ขอเตือนท่านทั้งหลาย อย่ายิงนกบนกิ่งไม้

zǐ zài cháo zhōng wàng mǔ guī 。
子在巢中望母歸。
子在巢中望母归。
ลูกนกอยู่ในรังรอแม่กลับ (ไป๋จูอวี๋ สมัยถัง )
---------------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

性 性xìng
微 微wēi
般 般bān
骨 骨gǔ
肉ròu
枝zhī
go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0612


课文
dì shí èr kè 第十二課 第十二课 บทที่ 12
----------------------------------------------
pàng dì qiú ,dù zi yuán ,
胖地球,肚子圓,
胖地球,肚子圆,
โลกใบอ้วน ท้องกลม ๆ

Bái tiān wǎn shàng bú shuì mián 。
白天晚上不睡眠。
白天晚上不睡眠。
ทั้งวัน ทั้งคืน ไม่เคยหลับ

Tiān tiān rào zhe tài yáng pǎo ,
天天繞著太陽跑,
天天绕著太阳跑,
วิ่งรอบดวงอาทิตย์ ทุก ๆ วัน

yì nián xuán zhuǎn yí dà quān 。
一年旋轉一大圈。
一年旋转一大圈。
หนึ่งปี หมุนครบ หนึ่งรอบใหญ่

Shéi shuō dì qiú méi yǒu dòng 。
誰說地球沒有動,
谁说地球没有动,
ใครว่าโลกไม่เคลื่อนไหว

tā shì cháng pǎo yùn dòng yuán 。
他是長跑運動員。
他是长跑运动员。
มันเป็นนักวิ่งทางไกล
--------------------------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

晚 晚 wǎn
繞 绕 rào
旋 旋 xuán
轉 转 zhuǎn
圈 圈 quān
員 员 yuángo to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0611


课文
dì shí yī kè 第十一課 第十一课 บทที่ 11
----------------------------------------------
Shēng rì nà tiān ,
生日那天,
生日那天,
ในวันเกิด,

mā ma sòng gěi wǒ yí fèn tè bié de lǐ wù 。
媽媽送給我一份特別的禮物。
妈妈送给我一份特别的礼物。
คุณแม่มอบของขวัญพิเศษให้ฉัน 1 ชิ้น

nà shì yì zhī kě ài de xiǎo niǎo ,
那是一只可愛的小鳥,
那是一只可爱的小鸟,
คือ นกน้อยน่ารักตัวหนึ่ง

guān zài hěn xīn de Niǎo lóng lǐ 。
關在很新的鳥籠裡。
关在很新的鸟笼里。
มันอยู่ในกรงนกใหม่เอี่ยม

wǒ dǎ kāi niǎo lóng ,
我打開鳥籠,
我打开鸟笼,
ฉันเปิดประตูกรงนก

fàng chū xiǎo niǎo 。
放出小鳥。
放出小鸟。
ปล่อยมันออกไป

Xiǎo niǎo huān kuài de fēi xiàng tiān kōng 。
小鳥歡快地飛向天空。
小鸟欢快地飞向天空。
มันบินสู่ท้องฟ้าอย่างมีความสูง

zhè shì wǒ sòng gěi dà zì rán de lǐ wù。
這是我送給大自然的禮物。
这是我送给大自然的礼物。
นี่คือของขวัญที่ฉันขอมอบให้กับธรรมชาติ
-----------------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

份 份 fèn
特 特 tè
籠 笼 lóng
歡 欢 huān
這 这 zhè
然 然 rángo to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0610


课文
dì shí kè 第十課 第十课บทที่ 10
----------------------------------------------
Dòng wù yuán lǐ yǒu wēi wǔ de shī zi ,
動物園裡有威武的獅子,
动物园里有威武的狮子,
ในสวนสัตว์มีสิงโตที่ทรง

Xiōng měng de lǎo hǔ ,
凶猛的老虎,
凶猛的老虎,
อำนาจ เสือที่ดุร้าย,

yǒu kě ài de dà xióng māo ,
有可愛的大熊貓,
有可爱的大熊猫,
มีหมีแพนด้าที่น่ารัก

wán pí de hóu zi ,
頑皮的猴子,
顽皮的猴子,
เจ้าลิงที่ซุกซน

hái yǒu Měi lì de jǐn jī hé tiān é 。
還有美麗的錦雞和天鵝。
还有美丽的锦鸡和天鹅。
ยังมีไก่ฟ้าและห่านฟ้าที่งดงาม

Dòng wù shì rén lèi de péng yǒu,
動物是人類的朋友,
动物是人类的朋友,
สัตว์เป็นเพื่อนของมนุษย์

wǒ mén yīng gāi bǎo hù dòng wù。
我們應該保護動物。
我们应该保护动物。
พวกเราควรช่วยกันคุ้มครองพวกมันไว้
--------------------------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

威 威 wēi
武 武 wǔ
兇 凶 xiōng
熊 熊 xióng
頑 顽 wán
類 类 lèigo to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0609


课文
dì jiǔ kè 第九課 第九课บทที่ 9
----------------------------------------------
huá huá huá ,shuǐ long tóu méi guān hǎo ,
嘩嘩嘩,水龍頭沒關好,
哗哗哗,水龙头没关好,
จั๊ก ๆ ๆ ก๊อกน้ำไม่ได้ปิดให้ดี

zì lái shuǐ bù tíng de liú zhe 。
自來水不停地流著。
自来水不停地流著。
น้ำประปาไหลไปเรื่อย ๆ ไม่หยุด
sòng cái Kàn le kàn ,zǒu kāi le 。
送才看了看,走開了。
宋才看了看,走开了。

sòng shī dà shēng shuō:
宋詩大聲說:
宋诗大声说:
สมศรีร้องเสียงดังว่า “

ā ,shì shéi méi bǎ shuǐ long tóu ,Guān hǎo ?
啊,是誰沒把水龍頭,關好?
啊,是谁没把水龙头,关好?
อา ใครที่ไม่ได้ปิดก๊อกน้ำให้ดี

wǒ qù gào sù lǎo shī !
我去告訴老師!
我去告诉老师!
ฉันจะไปยอกคุณครู”

sòng jié shé me yě méi shuō ,
宋杰什麼也沒說,
宋杰什么也没说,
สมเกียรติ ไม่ได้พูดอะไร

Zǒu guò qù ,guān hǎo le shuǐ lóng tóu
走過去,關好了水龍頭。
走过去,关好了水龙头。
เขาเดินไปปิดก๊อกน้ำให้สนิท
-------------------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

龍 龙 lóng
關 关 guān
宋 宋 sòng
告 告 gào
訴 诉 sù
杰 杰 jiégo to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0608


课文
dì bā kè 第八課 第八课บทที่ 8
----------------------------------------------
Bái tiān é ,tuó zhe wǔ
白天鵝,駝著我,
白天鹅,驮著我,
ห่านฟ้าขาว แบกฉันไว้

Fēi shàng lán tiān zhuī yún duǒ 。
飛上藍天追雲朵。
飞上蓝天追云朵。
บินสู่ท้องฟ้า ไล่ตามก้อนเมฆไป

Fān gāo shān ,guò dà hǎi ,
翻高山,過大海,
翻高山,过大海,
ผ่านเขาสูง ข้ามทะเลใหญ่

wǒ qù tài běi jiē wài pó ,
我去泰北接外婆,
我去泰北接外婆,
ฉันไปรับคุณยายที่ภาคเหนือ

jiē wài pó ,gàn shé me ?
接外婆,幹什麼?
接外婆,干什么?
รับคุณยายแล้ว ทำอะไร ?

Kàn kàn zhōng guó hǎo shān hé 。
看看中國好山河。
看看中国好山河。
ไปชมภูเขาสวย ธารน้ำงามที่ประเทศจีน
----------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

駝 驮 tuó
飛 飞 fēi
藍 蓝 lán
追 追 zhuī
接 接 jiē
鏡 镜 jìnggo to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0607


课文
dì qī kè 第七課 第七课บทที่ 7
---------------------------------------------
Gōng yuán lǐ yǒu yì chí yuán yuán de
公園裡有一池圓圓的
公园里有一池圆圆的
ในสวนสาธารณะมีทะเลสาบกลม ๆ แห่งหนึ่ง

hú shuǐ ,tā liàng de xiàng miàn jìng zi 。
湖水,它亮得像面鏡子。
湖水,它亮得像面镜子。
น้ำใส เหมือนกับบานกระจก

tā lǜ de xiàng kuài fěi cuì ,
它綠得像塊翡翠。
它绿得像块翡翠。
มันเขียวเหมือนกับมรกต ก้อนหนึ่ง

jià rì lǐ ,wǒ mén cháng zuò zài hú biān,
假日裡,我們常坐在湖邊,
假日里,我们常坐在湖边,
ในวันหยุด เรามานั่งที่ริมทะเลสาบเสมอ

yí miàn kàn fēng jǐng ,
一面看風景,
一面看风景,
ชมทิวทัศน์ไปพลาง

yí miàn chàng mín gē 。
一面唱民歌。
一面唱民歌。
ร้องเพลงพื้นบ้านไปพลาง
-------------------------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

湖 湖 hú
翡 翡 fěi
翠 翠 cuì
假 假 jià
景 景 jǐng
民 民 mín


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0606


课文
dì liù kè 第六課 第六课บทที่ 6
----------------------------------------------
Xiǎo xīng xīng yì shǎn yì shǎn liàng jīng jīng ,
小星星一閃一閃亮晶晶,
小星星一闪一闪亮晶晶,
ดาวดวงน้อย ส่องสว่าง แพรวพราว วาววับ

Mǎn tiān dōu shì xiǎo xīng xīng ,
滿天都是小星星,
满天都是小星星,
บนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวดวงน้อย

guà zài tiān shàng fang guāng míng ,
掛在天上放光明,
挂在天上放光明,
แขวนตัวอยู่บนฟ้า ส่องแสงสว่าง

Hǎo xiàng xǔ duō xiǎo yǎn jīng ,
好像許多小眼睛,
好像许多小眼睛,
เหมือนดวงตาดวงเล็กหลาย ๆ ดวง

yì shǎn yì shǎn liàng jīng jīng ,
一閃一閃亮晶晶,
一闪一闪亮晶晶,
ส่องสว่าง แพรวพราว วาววับ

Mǎn tiān dōu shì xiǎo xīng xīng ,
滿天都是小星星,
满天都是小星星,
บนท้องฟ้าเต็มไปด้วย ดาวดวงน้อย
-------------------------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

閃 闪 shǎn
亮 亮 liàng
晶 晶 jīng
挂 挂 guà
許 许 xǔ
多 多 duōgo to next lesson 到下一課javascript:void(0)
go back to menu 回到学汉语目录

0605


课文
dì wǔ kè 第五課 第五课 บทที่ 5
----------------------------------------------
mù kàn dōng xī,ěr tīng shēng yīn ,
目看東西,耳聽聲音,
目看东西,耳听声音,
ตามองสิ่งของ หูฟังเสียง

bí wén qì wèi ,shé cháng wèi dào ,
鼻聞氣味,舌嚐味道,
鼻闻气味,舌尝味道,
จมูกดมกลิ่น ลิ้นชิมรสชาติ

yá yào tiān tiān shuā ,
牙要天天刷。
牙要天天刷。
ฟันต้องแปรงทุก ๆ วัน

Bǎo hù qì guān hěn zhòng yào 。
保護器官很重要。
保护器官很重要。
ดูแลอวัยวะเป็นเรื่องสำคัญมาก
---------------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

目 目 mù
鼻 鼻 bí
舌 舌 shé
保 保 bǎo
護 护 hù
氣 气 qì


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0604


课文
dì sì kè 第四課 第四课 บทที่ 4
----------------------------------------------
Qīng qīng hé shuǐ tiān qì qíng ,
清清河水天氣晴,
清清河水天气晴,
ธารน้ำใส อากาศปลอดโปร่ง

Xiǎo xiǎo qīng wā dà yǎn jīng ,
小小青蛙大眼睛,
小小青蛙大眼睛,
กบตัวน้อย ๆ ตาโต ๆ

Shǒu wèi hé miáo chī hài chóng ,
守衛禾苗吃害蟲,
守卫禾苗吃害虫,
เฝ้าดูต้นกล้า กินศัตรูพืช

zuò le bù shǎo hào shì qíng 。
做了不少好事情。
做了不少好事情。
ทำความดีไว้ไม่น้อยทีเดียว

Qǐng nǐ bǎo hù xiǎo qīng wā。
請你保護小青蛙。
请你保护小青蛙。
ขอเธอจงช่วยคุ้มครองกบตัวน้อย

tā shì zhuāng jià hǎo wèi bīng 。
它是莊稼好衛兵。
它是庄稼好卫兵。
มันเป็นทหารที่ดีของพืชไร่
(เจิงจินเสียง)
--------------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

晴 晴 qíng
守 守 shǒu
衛 卫 wèi
苗 苗 miáo
害 害 hài
兵 兵 bīng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0603


课文
dì sān kè 第三課 第三课 บทที่ 3
--------------------------------------
yí cùn guāng yīn yí cùn jīn ,
一寸光陰一寸金,
一寸光阴一寸金,
เวลามีค่าดุจทองคำ

Cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn ,
寸金難買寸光陰,
寸金难买寸光阴,
แต่ทองคำไม่สามารถซื้อเวลาได้

Guāng yīn hǎo bǐ hé zhōng shuǐ ,
光陰好比河中水,
光阴好比河中水,
เวลาเปรียบเสมือนน้ำในคลอง

zhǐ néng liú qù bù huí tóu 。
只能流去不回頭。
只能流去不回头。
มีแต่ไหลไปไม่ย้อนกลับ
------------------------------------------
寸 寸 cùn
陰 阴 yīn
比 比 bǐ
中 中 zhōng
流 流 liú
回 回 huí


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0602


课文
dì èr kè 第二課 第二课 บทที่ 2
----------------------------------------------
yǔ shuǐ mǎn xī gōu ,
雨水滿溪溝,
雨水满溪沟,
น้ำฝนเต็มร่องลำธาร

rì yè xiàng dōng liú ,
日夜向東流,
日夜向东流,
ไหลไปทิศตะวันออกตลอดวันคืน

liú ya liú ,yí kè bù ting liú ,
流呀流,一刻不停留,
流呀流,一刻不停留,
ไหล ไหล ไหล ไม่เคยหยุดนิ่งแม้ชั่วครู่

Hǎo bǐ guāng yīn cōng cōng guò 。
好比光陰匆匆過。
好比光阴匆匆过。
ผ่านไปอย่างเร่งรีบดั่งเวลา

yí qù bù huí tóu 。
一去不回頭。
一去不回头。
ไปแล้วไม่กลับมาอีก
----------------------------------------------------
滿 满 mǎn
溪 溪 xī
溝 沟 gōu
刻 刻 kè
留 留 liú
匆 匆 cōng


go to next lesson 到下一課javascript:void(0)
go back to menu 回到学汉语目录

0601dì yī kè 第一課 第一课 บทที่ 1
----------------------------------------------
Zǎo shàng qǐ lái zuò cāo ,
早上起來做操,
早上起来做操,
ตอนเช้าตื่นมากายบริหาร

Miàn xiàng chū shēng de tài yang ,
面向初升的太陽,
面向初升的太阳,
หั่นหน้าไปยังพระอาทิตย์ ที่เริ่มโผล่

Shēn shēn bì ,wān wān yāo ,
伸伸臂,彎彎腰,
伸伸臂,弯弯腰,
ยืด แขนออก สองข้าง โค้งเอว

Tiān tiān duàn liàn shēn tǐ hǎo 。
天天鍛鍊身體好。
天天锻炼身体好。
ออกกำลังทุกวันร่างกายดี
---------------------------------------
操 操 cāo
初 初 chū
升 升 shēng
臂 臂 bì
煉 炼 liàn
精 精 jīng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0515


课文
dì shí wǔ kè 第十五課 第十五课 บทที่ 15
-----------------------------------------------
yuǎn kàn shān yǒu sè ,
遠看山有色,
远看山有色,
มองไกล ๆ เห็นภูเขาหลากสี

Jìn tīng shuǐ wú shēng 。
近聽水無聲。
近听水无声。
ฟังใกล้ ๆ ไม่ได้ยินเสียงน้ำ

Chūn qù huā hái zài ,
春去花還在,
春去花还在,
ฤดูใบไม้ผลิจากไป ดอกไม้ยังคงอยู่

Rén lái niǎo bù jīng 。
人來鳥不驚。
人来鸟不惊。
มีคนมา นกก็ไม่ตกใจ
---------------------------
遠 远 yuǎn
色 色 sè
近 近 jìn
無 无 wú
在 在 zài
驚 惊 jīng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0514


课文
dì shí sì kè 第十四課 第十四课 บทที่ 14
--------------------------------------
mǐn nóng lǐ shēn
憫農 李紳
悯农 李绅
สงสารชาวนา หลี่เซิน
--------------------------------------
chú hé rì dāng wǔ ,
鋤禾日當午,
锄禾日当午,
ขุดดินทำนาใต้แสงพระอาทิตย์

Hàn dī hé xià tǔ 。
汗滴禾下土。
汗滴禾下土。
เหงื่อย้อย ไหลหยดลงพื้นนา

Shéi zhī pán zhōng cān ,
誰知盤中餐,
谁知盘中餐,
ใครหนอจะรู้ว่าข้าวในจานนี้

lì lì jiē xīn kǔ
粒粒皆辛苦。
粒粒皆辛苦。
แต่ละเม็ดได้มาแสนเหน็ดเหนื่อย
----------------------------
鋤 锄 chú
禾 禾 hé
汗 汗 hàn
皆 皆 jiē
辛 辛 xīn
苦 苦 kǔ


go to next lesson 到下一課javascript:void(0)
go back to menu 回到学汉语目录

0513


课文
dì shí sān kè 第十三課 第十三课 บทที่ 13
-----------------------------------------------
shí liú shù ,yíng fēng bǎi ,
石榴樹,迎風擺,
石榴树,迎风摆,
ต้นทับทิม รับลมโบก
wǔ yuè lǐ ,hóng huā kāi ,
五月裡,紅花開,
五月里,红花开,
ในเดือนห้า ดอกแดงบาน

jiǔ yuè jié chū dà shí liú ,
九月結出大石榴,
九月结出大石榴,
เดือนเก้า ออกผลทับทิมใหญ่

Xiào chū yá chǐ yì pái pái 。
笑出牙齒一排排。
笑出牙齿一排排。
ยิ้มให้เห็นฟันเป็นแถว ๆ
--------------------------------------
榴 榴 liú
擺 摆 bǎi
五 五 wǔ
結 结 jié
齒 齿 chǐ
悠 悠 yōu


go to next lesson 到下一課javascript:void(0)
go back to menu 回到学汉语目录

0512


课文
dì shí èr kè 第十二課 第十二课 บทที่ 12
----------------------------------------------
huá huá tī ,huá huá tī ,
滑滑梯,滑滑梯,
滑滑梯,滑滑梯,
เล่นกระดานลื่น เล่นกระดานลื่น

nǐ xiān wǒ hòu bié zhāo jí 。
你先我後別著急。
你先我后别著急。
เธอก่อน ฉันทีหลัง ไม่ต้องรีบร้อน

Shàng qù hǎo xiàng pá dà shān 。
上去好像爬大山,
上去好像爬大山,
ตอนขึ้น เหมือนปีนขึ้นเขาใหญ่

pá le yì jí yòu yì jí 。
爬了一級又一級。
爬了一级又一级。
ปีนแล้วหนึ่งขั้น อีกหนึ่งขั้น

xià lái hǎo xiàng zuò fēi jī ,
下來好像坐飛機,
下来好像坐飞机,
ตอนลง เหมือนนั่งเครื่องบินลง

hū hū yōu yōu luò dào dì 。
呼呼悠悠落到地。
呼呼悠悠落到地。
แกว่งไป แกว่งมา ลงสู่พื้นดิน
------------------------------------
滑 滑 huá
梯 梯 tī
急 急 jí
級 级 jí
坐 坐 zuò
忽 忽 hū


go to next lesson 到下一課javascript:void(0)
go back to menu 回到学汉语目录

0511


课文
dì jiǔ kè 第十一課 第十一课 บทที่ 11
----------------------------------------------
dí dí dí ! dí dí dí !
嘀 嘀 嘀 !嘀 嘀 嘀 !
滴滴滴!滴滴滴!
ปิ๊น ปิ๊น ปิ๊น ปิ๊น ปิ๊น ปิ๊น

wǒ shì yí ge xiǎo sī jī 。
我是一個小司機。
我是一个小司机。
ฉันเป็นคนขับรถตัวน้อยคนหนึ่ง

bà ba mā ma shàng chē ba ,
爸爸媽媽上車吧,
爸爸妈妈上车吧,
คุณพ่อคุณแม่ขึ้นรถเถอะ

wǒ song nǐ mén shàng bān qù 。
我送你們上班去。
我送你们上班去。
คุณพ่อคุณแม่ขึ้นรถเถอะ
----------------------------
嘀 嘀 dí
司 司 sī
機 机 jī
車 车 chē
班 班 bān
換 换 huàn


go to next lesson 到下一課javascript:void(0)
go back to menu 回到学汉语目录

0510


课文
dì shí kè 第十課 第十课 บทที่ 10
----------------------------------------------
xiǎo niǔ kòu ,diào xià lái ,
小鈕釦,掉下來,
小钮扣,掉下来,
กระดุมน้อย ตกลงมา

Wān zhe yāo ,shí qǐ lái 。
彎著腰,拾起來。
弯著腰,拾起来。
ก้มเอวลง ไปเก็บขึ้นมา

Dài huí jiā ,féng qǐ lái ,
帶回家,縫起來,
带回家,缝起来,
เอากลับบ้านเย็บเข้าไว้

yī èr sān ,zhàn yì pái 。
一二三,站一排。
一二三,站一排。
หนึ่ง สอง สาม เรียงเป็นแถว
---------------------------

鈕 钮 niǔ
腰 腰 yāo
拾 拾 shí
帶 带 dài
縫 缝 féng
排 排 pái


go to next lesson 到下一課javascript:void(0)
go back to menu 回到学汉语目录

0509


课文
dì jiǔ kè 第九課 第九课 บทที่ 9
---------------------------------------------
bái bái pang pang xiǎo bǎo bèi ,
白白胖胖小寶貝,
白白胖胖小宝贝,
ของล้ำค่าอะไรเอ่ย ? มีสีขาว อ้วน
Liǎng tóu jiān jiān dù zǐ dà 。
兩頭尖尖肚子大。
两头尖尖肚子大。
หัวท้ายแหลม ๆ ตรงกลางใหญ่

Yào shì nǎ nián shǎo le tā ,
要是哪年少了它,
要是哪年少了它,
หากว่าปีไหน ขาดมันไป

Jīn yín qián cái yě nán huàn 。
金銀錢財也難換。
金银钱财也难换。
เงินทองทรัพย์สินแลกไม่ได้

mí dǐ :dà mǐ
謎底:大米
谜底:大米
(คำเฉลย:ข้าวสาร)
--------------------------------------
貝 贝 bèi
尖 尖 jiān
銀 银 yín
錢 钱 qián
財 财 cái
難 难 nán


go to next lesson 到下一課javascript:void(0)
go back to menu 回到学汉语目录

0508


课文
dì bā kè 第八課 第八课 บทที่ 8
-----------------------------------------------
yí zuò cǎi qiáo jià tiān kōng ,
一座彩橋架天空,
一座彩桥架天空,
มีสะพานอยู่สะพานหนึ่งมีหลากสีแขวนอยู่บนฟากฟ้า

Tài yang zài xī qiáo zài dōng 。
太陽在西橋在東。
太阳在西桥在东。
พระอาทิตย์อยู่ด้านทิศตะวันตกสะพานอยู่ด้านทิศตะวันออก

shǔ shù yán sè zhēn bù shǎo ,
數數顏色真不少,
数数颜色真不少,
นับสีสันดูมีไม่น้อย
zǐ lán qīng lǜ huáng chéng hóng 。
紫藍青綠黃橙紅。
紫蓝青绿黄橙红。
ม่วง น้ำเงิน คราม เขียว เหลือง แสด แดง
-------------------------------------
彩 彩 cǎi
橋 桥 qiáo
架 架 jià
空 空 kōng
顏 顔 yán
紫 紫 zǐ


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0507


课文
dì qī kè 第七課 第七课 บทที่ 7
---------------------------------------------
hé biān yǒu kē wān wān liǔ ,
河邊有棵彎彎柳,
河边有棵弯弯柳,
ริมแม่น้ำมีต้นหลิวโค้ง ๆ ต้นหนึ่ง

liǔ xià yǒu tóu xiǎo huáng niú 。
柳下有頭小黃牛。
柳下有头小黄牛。
ใต้ต้นหลิว มีวัวน้อยสีเหลืองตัวหนึ่ง

Xiǎo niū yòng xīn huà xiǎo niú ,
小妞用心畫小牛,
小妞用心画小牛,
หนูน้อยตั้งใจวาดภาพวัวน้อย

Song gěi tā de hǎo péng yǒu 。
送給她的好朋友。
送给她的好朋友。
ส่งไปให้เพื่อนที่น่ารักของเธอ
------------------------------------
棵 棵 kē
柳 柳 liǔ
妞 妞 niū
的 的 de
友 友 yǒu
滾 滚 gǔn


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0506


课文
dì liù kè 第六課 第六课 บทที่ 6
---------------------------------------------
xiǎo hào zi ,shàng dēng tái 。
小耗子,上燈台。
小耗子,上灯台。
หนูตัวน้อย ปีนขึ้นบนตะเกียง

Tōu chī yóu ,xià bù lái ,
偷吃油,下不來,
偷吃油,下不来,
ขโมยกินน้ำมัน แล้วลงมาไม่ได้

Jiào nǎi nai ,nǎi nai bù lái ,
叫奶奶,奶奶不來,
叫奶奶,奶奶不来,
ร้องเรียกคุณย่า คุณย่าไม่มา

jī lī gū lū gǔn xià lái 。。
嘰哩咕嚕滾下來。
叽哩咕噜滚下来。
บนอุบอิบ ๆ แล้วกลิ้งลงมา
------------------------------------
耗 耗 hào
偷 偷 tōu
油 油 yóu
哩 哩 lī
咕 咕 gū
嚕 噜 lū


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0505


课文
dì wǔ kè 第五課 第五课 บทที่ 5
----------------------------------------------
wǒ shì xiǎo qīng wā ,
我是小青蛙,
我是小青蛙,
ฉันเป็นกบตัวน้อย

wǒ yǒu liǎng ge jiā 。
我有兩個家。
我有两个家。
ฉันมีบ้านสองแห่ง

dì shàng zhù zhù ,chí tang lǐ huá huá 。
地上住住,池塘裡划划。
地上住住,池塘里划划。
อาศัยอยู่บนดิน และว่ายวนในสระน้ำ
yì huǐ ēr tiào shàng lái ,
一會兒跳上來,
一会儿跳上来,
ประเดี๋ยวกระโดดขึ้นมา

yì huǐ ēr yòu tiào xià qù 。
一會兒又跳下去。
一会儿又跳下去。
ประเดี๋ยวกระโดดลงไป

Chàng qǐ gē lái ,guā guā guā 。
唱起歌來,呱呱呱。
唱起歌来,呱呱呱。
แล้วก็ร้องเพลง อ๊บ อ๊บ อ๊บ
-------------------------------------
蛙 蛙 wā
家 家 jiā
住 住 zhù
歌 歌 gē
呱 呱 guā
台 台 tái


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0504


课文
dì sì kè 第四課 第四课 บทที่ 4
----------------------------------------------
wǒ shì xiǎo jīn yú ,zhù zài chí táng lǐ ,
我是小金魚,住在池塘裡,
我是小金鱼,住在池塘里,
ฉันเป็นปลาทองน้อย อาศัยอยู่ในบึงน้ำ

Yóu guò lái yóu guò qù ,
游過來游過去,
游过来游过去,
ว่ายไปและว่ายมา

Zǒng shì bú shì yì 。
總是不適意。
总是不适意。
มักจะไม่พอใจ

nǔ lì yóu !nǔ lì yóu !
努力游!努力游!
努力游!努力游!
ขยันว่าย ขยันว่าย

Yóu guò le xiǎo hé ,
游過了小河,
游过了小河,
ว่ายข้ามแม่น้ำน้อยไป

yì tiān yòu yì tiān ,
一天又一天,
一天又一天,
วันแล้ววันเล่า

Dào le dà hǎi biān 。
到了大海邊。
到了大海边。
ไปถึงทะเลที่กว้างใหญ่
---------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

池 池 chí
塘 塘 táng
總 总 zǒng
意 意 yì
努 努 nǔ
海 海 hǎi


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0503


课文
dì sān kè 第三課 第三课 บทที่ 3
---------------------------------------------
wǒ shuō mǎ yǐ shí zài xiǎo ,
我說螞蟻實在小,
我说蚂蚁实在小,
ฉันว่าเจ้ามดตัวเล็กก็จริง

hé qǐ qún lái zhēn kě jiā ,
合起群來真可嘉,
合起群来真可嘉,
เมื่อรวมกลุ่มกันกลับน่าชื่นชม

Rén shuō mǎ yǐ méi duō dà ,
人說螞蟻沒多大,
人说蚂蚁没多大,
เขาว่าเจ้ามดตัวไม่ใหญ่โต

dǎ qǐ zhàng lái sǐ bú pà 。
打起仗來死不怕。
打起仗来死不怕。
เมื่อทำสงครามกลับไม่กลัวตาย
-----------------------------------------------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

螞 蚂mǎ
蟻 蚁yǐ
實 实 shí
群 群 qún
嘉 嘉 jiā
仗 仗 zhàng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0502


课文
dì èr kè 第二課 第二课 บทที่ 2
----------------------------------------------
xiǎo wō niú ,bèi shū bāo 。
小蜗牛,背書包,
小蜗牛,背书包,
หอยทากน้อย แบกกระเป๋าหนังสือ

Yíng zhe hóng rì qù xué xiào 。
迎著紅日去學校。
迎著红日去学校。
ต้อนรับพระอาทิตย์มุ่งหน้าไปทางโรงเรียน
Hǎo cháng shí jiān pá yì mǐ ,
好長時間爬一米,
好长时间爬一米,
ใช้เวลานานมาก กว่าจะคลานไปได้หนึ่งเมตร

Tiān tiān zǎo qǐ bù chí dào 。
天天早起不遲到。
天天早起不迟到。
ตื่นแต่เช้าทุกวัน ไม่มาสาย
---------------------------------------
蜗 蜗 wō
迎 迎 yíng
間 间 jiān
爬 爬 pá
米 米 mǐ
遲 迟 chí


go to next lesson 到下一課javascript:void(0)
go back to menu 回到学汉语目录
0502

0501


dì yī kè 第一課 第一课 บทที่ 1
---------------------------------------------
xīn xué nián ,wǒ mén de hàn yǔ kè
新學年,我們的漢語課
新学年,我们的汉语课
ปีการศึกษาใหม่, วิชาภาษาจีนของเรา
Gèng jiā fēng fù duō cǎi le
更加豐富多彩了。
更加丰富多彩了。
ยิ่งมีสีสันมากขึ้น

Fān kāi kè běn ,wǒ mén jiāng xué dào
翻開課本,我們將學到
翻开课本,我们将学到
เปิดตำราเรียน, เราจะได้เรียน
Gèng duō de hàn zì ,gèng duō de zhī shì ,
更多的漢字,更多的知識,
更多的汉字,更多的知识,
อักษรจีนเพิ่มขึ้น,มีความรู้มากขึ้น

Rèn shì dào gèng duō měi hǎo de shì wù
認識到更多美好的事物。
认识到更多美好的事物。
และเรียนรู้เรื่องที่ดีงามมากขึ้นด้วย
----------------------------
新 新 xīn
更 更 gèng
富 富 fù
翻 翻 fān
將 将 jiāng
識 识 shì


go to next lesson 到下一課javascript:void(0)
go back to menu 回到学汉语目录

0415


课文
dì shí wǔ kè 第十五課 第十五课บทที่ 15
----------------------------
chūn xiǎo mèng hào rán
春曉 孟浩然
春晓 孟浩然

Chūn mián bù jué xiǎo ,
春眠不覺曉,
春眠不觉晓,
สาวพระจันทร์ อยู่บนฟ้า

chù chù wén tí niǎo 。
處處聞啼鳥。
处处闻啼鸟。
ทั้งกลม ทั้งสว่าง

yè lái fēng yǔ shēng ,
夜來風雨聲,
夜来风雨声,
สาวดอกไม้ อยู่บนต้นไม้
huā luò zhī duō shǎo ?
花落知多少?
花落知多少?
ทั้งสวย ทั้งงดงาม
----------------------------
春 春 chūn
眠 眠 mián
曉 晓 xiǎo
聞 闻 wén
夜 夜 yè
風 风 fēng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0414


课文
dì shí sì kè第十四課 第十四课บทที่ 14
----------------------------
jìng yè sī lǐ bái
靜夜思 李白
静夜思 李白
( ความคิดคำนึงในคืนเงียบสงบ หลี่ไป๋)

Chuáng qián míng yuè guāng ,
床前明月光,
床前明月光,
แสงเดือนส่องหน้าเตียง

yí shì dì shàng shuāng 。
疑是地上霜。
疑是地上霜。
ดูเหมือนน้ำค้างแข็ง

jǔ tóu wàng míng yuè ,
舉頭望明月,
举头望明月,
แหงนหน้า มองเดือนเพ็ญ

dī tóu sī gù xiāng 。
低頭思故鄉。
低头思故乡。
ก้มหน้าคิดถึงบ้าน
------------------------------------------------------------------------------
床 床 chuáng
光 光 guāng
疑 疑 yí
舉 举 jǔ
望 望 wàng
低 低 dī


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0413


课文
dì shí sān kè第十三課 第十三课บทที่ 13
-----------------------------------------------
shì jiāo wài yǒu zuò shí shī sì ,
市郊外有座石獅寺,
市郊外有座石狮寺,
ที่ชานเมืองมีวัดสิงโตหิน

sì qián yǒu sì shí sì zhǐ shí shī zi 。
寺前有四十四只石獅子。
寺前有四十四只石狮子。
หน้าวัดมีสิงโต หิน สี่สิบสี่ ตัว

dà shí shī zi gāo sì shí chǐ ,
大石獅子高四十尺,
大石狮子高四十尺,
สิงโตหินตัวใหญ่สูง สี่สิบ ฟุต
Xiǎo shí shī zi gāo shí sì chǐ ,
小石獅子高十四尺
小石狮子高十四尺。
สิงโตหินตัวเล็กสูง สิบสี่ ฟุต
--------------------------------------
市 市 shì
郊 郊 jiāo
座 座 zuò
石 石 shí
寺 寺 sì
尺 尺 chǐ


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0412


课文
dì shí èr kè 第十二課 第十二课 บทที่ 12
------------------------------------------------
xiǎo qì é ,měi zī zī ,
小企鵝,美滋滋,
小企鹅,美滋滋,
เพ็น กวินน้อย สวยจริง ๆ

lǚ yóu chuān jiàn hēi guà zi ,
旅遊穿件黑褂子,
旅游穿件黑褂子,
สวมเสื้อคลุมสีดำเพื่อไปเที่ยว

chū mén wàng le jì kòu zi ,
出門忘了繫扣子,
出门忘了系扣子,
ออกจากบ้านลืมติดกระดุม

lù zhe bái bái dà dù zǐ 。
露著白白大肚子。
露著白白大肚子。
เผยให้เห็นพุงใหญ่สี ขาว ๆ
--------------------------
企 企 qì
滋 滋 zī
穿 穿 chuān
件 件 jiàn
黑 黑 hēi
忘 忘 wàng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0411


课文
dì jiǔ kè 第十一課 第十一课 บทที่ 11
---------------------------------------------
dà bái é ,shuǐ shàng piāo ,
大白鵝,水上漂,
大白鹅,水上漂,
ห่านขาวตัวโต ลอยอยู่บนน้ำ

Tóu dài yì dǐng xiǎo hóng mào 。
頭戴一頂小紅帽。
头戴一顶小红帽。
บนหัวสวมหมวกสีแดงใบเล็ก

Shēng pà bié rén méi fā xiàn ,
生怕別人沒發現,
生怕别人没发现,
กลัวคนมองไม่เห็น

Shēn zhe bó zi gāo shēng jiào 。
伸著脖子高聲叫。
伸著脖子高声叫。
โก่งคอร้องด้วยเสียงอันดัง
----------------------------
鵝 鹅 é
漂 漂 piāo
頂 顶 dǐng
別 别 bié
伸 伸 shēn
脖 脖 bó


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0410


课文
dì shí kè 第十課 第十课 บทที่ 10
---------------------------------------------
dà gōng jī ,yǒu lǐ mào ,
大公雞,有禮貌,
大公鸡,有礼貌,
ไก่โต้งตัวใหญ่มีมารยาท

Jiàn le tài yang jiù wèn hǎo 。
見了太陽就問好。
见了太阳就问好。
พอเห็นพระอาทิตย์ ก็กล่าวทักทาย

Tài yang gōng gong mī mī xiào
太陽公公眯眯笑,
太阳公公眯眯笑,
คุณตา พระอาทิตย์ยิ้มจนตาหยี

Jiǎng tā yì dǐng dà hóng mào 。
獎他一頂大紅帽。
奖他一顶大红帽。
ให้หมวกแดงใบใหญ่เป็นรางวัล
---------------------------

禮 礼 lǐ
貌 貌 mào
就 就 jiù
眯 眯 mī
獎 奖 jiǎng
貌 貌 mào


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0409


课文
dì jiǔ kè 第九課 第九课 บทที่ 9
---------------------------------------------
xiǎo gōng jī ,yǐ bā tuō ,
小公雞,尾巴拖,
小公鸡,尾巴拖,
พ่อไก่น้อย พวงหางห้อย

Sān suì hái ér huì chàng gē ,
三歲孩兒會唱歌,
三岁孩儿会唱歌,
หนูน้อย สามขวบ ร้องเพลงได้

bú shì yí niáng jiāo huì wǒ
不是姨娘教會我,
不是姨娘教会我,
คุณน้าไม่ได้สอนหนูน้อยร้องเพลง

zì jǐ cōng míng huì chàng gē 。
自己聰明會唱歌。
自己聪明会唱歌。
เขาฉลาดสามารถร้องเพลงได้เอง
-------------------------------------
拖 拖tuō
歲 岁suì
姨 姨yí
教 教jiāo
聰 聪cōng
明 明míng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0408


课文
dì bā kè 第八課 第八课 บทที่ 8
-----------------------------------------------
guǒ yuán lǐ de shuǐ guǒ hěn duō ,
果園裡的水果很多,
果园里的水果很多,
ผลไม้ในสวนมีมากมาย

Yǒu huáng chéng chéng de jú zǐ ,
有黃橙橙的橘子,
有黄橙橙的桔子,
มีส้มสีเหลือง

Yǒu zǐ sè de pú tao ,
有紫色的葡萄,
有紫色的葡萄,
มีองุ่นสีม่วง
Hái yǒu wān wān de xiāng jiāo
還有彎彎的香蕉
还有弯弯的香蕉
ทั้งยังมีกล้วยหอมลักษณะลูกโค้ง

hé yòu dà yòu yuán de xī guā 。
和又大又圓的西瓜。
和又大又圆的西瓜。
และ ใหญ่และแตงโมลูก กลม ๆ
--------------------------------------
橙 橙chéng
橘 桔 jú
葡 葡 pú
萄 萄 táo
彎 弯 wān
蕉 蕉 jiāo


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0407


课文
dì qī k 第七課 第七课บทที่ 7
--------------------------------------------
niǎo jiào la ,huā kāi la ,
鳥叫啦,花開啦,
鸟叫啦,花开啦,
นกก็ร้อง ดอกไม้ก็บาน

Niǎo ér huā ér kě duō la 。
鳥兒花兒可多啦。
鸟儿花儿可多啦。
ทั้งนกและดอกไม้ช่างมากมาย

wǒ mén ài niǎo bù zhuō niǎo ,
我們愛鳥不捉鳥,
我们爱鸟不捉鸟,
พวกเรารักนก ไม่จับนก

wǒ mén ài huā bù zhāi huā 。
我們愛花不摘花。
我们爱花不摘花。
พวกเรารักดอกไม้ ไม่เด็ดดอกไม้
---------------------------
姿 姿 zī
鳥 鸟 niǎo
啦 啦 la
可 可 kě
捉 捉 zhuō
摘 摘 zhāi


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0406


Tcf0406课文
dì liù kè 第六課 第六课 บทที่ 6
--------------------------------------------
Xíng rú fēng ,zhàn rú sōng ,
行如風,站如松,
行如风,站如松,
เดินเหมือนลม ยืนเหมือนต้นสน

Xiōng tǐng tóu zhèng jiān yào ping 。
胸挺頭正肩要平。
胸挺头正肩要平。
ยืดหน้าอก ตั้งศีรษะให้ตรง และให้ไหล่เสมอกัน
wò rú gōng ,zuò rú zhōng ,
臥如弓,坐如鐘,
卧如弓,坐如钟,
ท่านอนเหมือนคันธนู ท่านั่งเหมือนระฆัง
Péi yǎng liáng zī hǎo ér tong 。
培養良姿好兒童。
培养良姿好儿童。
จงฝึกฝนให้เป็นเด็กมีบุคลิกดี
------------------------------------
胸 胸 xiōng
挺 挺 tǐng
肩 肩 jiān
臥 卧 wò
培 培 péi
良 良 liáng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0405


Tcf0405课文
dì wǔ kè 第五課 第五课 บทที่ 5
-----------------------------------------------
kàn shū xiě zì hé huà huà ,
看書寫字和畫畫,
看书写字和画画,
อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ และวาดภาพ

zhuō yǐ gāo ǎi yào shì dàng 。
桌椅高矮要適當。
桌椅高矮要适当。
ความสูงของโต๊ะ และ เก้าอี้ ต้องอยู่ในระดับพอดี

zuò de zī shì yīng duān zhèng ,
坐的姿勢應端正,
坐的姿势应端正,
ควรนั่งในท่วงท่า ตัวตรง

bú yào pā zài zhuō zi shàng 。
不要趴在桌子上。
不要趴在桌子上。
ไม่หมอบหน้าลงบนโต๊ะ
--------------------------


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

2011年5月9日 星期一

0404
课文

dì sì kè 第四課 第四课 บทที่ 4
---------------------------------------------
chī fàn qián ,bǎ shǒu xǐ ,
吃飯前,把手洗,
吃饭前,把手洗,
ก่อนกินข้าว ต้องล้างมือ

Bìng cóng kǒu rù bié wàng jì 。
病從口入別忘記。
病从口入别忘记。
โรคภัยเข้าทางปาก จงอย่าลืม

Hǎo chī de ,rú diào dì ,
好吃的,如掉地,
好吃的,如掉地,
หากของกินที่อร่อย ตก ลงพื้น

bú yào jiǎn qǐ fang zuǐ lǐ 。
不要撿起放嘴裡。
不要捡起放嘴里。
อย่าเก็บขึ้นมากินอีก
----------------------------
病 病 bìng
記 记 jì
掉 掉 diào
撿 捡 jiǎn
放 放 fàng
裡 里 lǐ


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0403

课文
dì sān kè 第三課 第三课 บทที่ 3
-----------------------------------------------
Zǎo chī hǎo ,wǔ chī bǎo ,
早吃好,午吃飽,
早吃好,午吃饱,
เช้ากินอย่างดี เที่ยงกินให้อิ่ม

Wǎn shàng chī fàn zuì hǎo shǎo
晚上吃飯最好少。
晚上吃饭最好少。
ตอนเย็นกินข้าวเพียงเล็กน้อย

rì sān cān ,dìng zhōng biǎo
日三餐,定鐘錶,
日三餐,定钟表,
อาหารสามมื้อแต่ละวัน ต้องให้ตรงเวลา

Àn shí dìng liàng xí guàn hǎo
按時定量習慣好。
按时定量习惯好。
กินให้ตรงเวลาและกำหนดปริมาณอาหารให้เหมาะสมเป็นนิสัยที่ดี
----------------------------
飽 饱bǎo
定 定dìng
鐘 钟zhōng
表 表biǎo
按 按 àn
習 习xí


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0402


课文

dì èr kè 第二課 第二课 บทที่ 2

tcf0402


---------------------------------------------
Wáng sōng cái de bà ba shì zhōng guó rén 。
王松才的爸爸是中國人。
王松才的爸爸是中国人,
คุณพ่อของสมชายแซ่หวาง
เป็นคนจีน

mā ma shì tài guó rén 。
媽媽是泰國人。
妈妈是泰国人。
คุณแม่เป็นคนไทย

suǒ yǐ wáng sōng cái huì shuō zhōng guó huà 。
所以王松才會說中國話,
所以王松才会说中国话,
สมชาย หวาง จึงพูดภาษาจีนได้

yě huì shuō tài guó huà 。
也會說泰國話。
也会说泰国话。
และ พูดภาษาไทยได้
--------------------------------
王 王wáng
才 才cái
國 国guó
泰 泰tài
以 以yǐ
也 也yě


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0401


课文
dì yī kè 第一課 第一课 บทที่ 1

tcf0401


--------------------------------------------------
Xiǎo péng yǒu,nǐ huì shuō hàn yǔ mā? huì 。
小朋友,你會說漢語嗎?會。
小朋友,你会说汉语吗?会。
หนูน้อย, หนูพูดภาษาจีนเป็นไหม ?
เป็นครับ/ค่ะ

huì xiě hàn zì mā ?huì 。
會寫漢字嗎?會。
会写汉字吗?会。
เขียนตัวหนังสือจีนเป็นไหม ?
เป็นครับ/ค่ะ

xǐ huān yùn dòng hé lǚ yóu mā ?
xǐ huān 。
喜歡運動和旅遊嗎?喜歡。
喜欢运动和旅游吗?喜欢。
ชอบออกกำลังกายและไปท่องเที่ยวไหม ชอบครับ/ค่ะ

Lǎo shī shuō de huà dōu tīng de
dǒng mā ?
老師說的話都聽得懂嗎?
老师说的话都听得懂吗?。
ที่ครูพูดมาทั้งหมดฟังเข้าใจไหม?

Dōu tīng de dǒng 。
都聽得懂。
都听得懂。
ฟังเข้าใจครับ/ค่ะ
----------------------------------------------------
運 运yùn
旅 旅lǚ
遊 游yóu
都 都dōu
得 得de
懂 懂dǒng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0315


课文
dì shí wǔ kè 第十五課 第十五课 บทที่ 15--------------------------------------------------------------
lǎo shī wèn :shéi huì chàng ér gē ?
老師問:誰會唱兒歌?
老师问:谁会唱儿歌?
คุณครูถามว่า “ใครร้องเพลงเด็กเป็น”

Xiǎo míng shuō :tā huì 。
小明說:他會。
小明说:他会。
เสี่ยวหมิงตอบว่า เขาร้องเป็น

Lǎo shī yòu wèn :shéi huì bèi gǔ shī ?
老師又問:誰會背古詩?
老师又问:谁会背古诗?
คุณครูถามอีกว่า “ใครท่องกลอนโบราณเป็น”

wǒ shuō :wǒ huì 。
我說:我會。
我说:我会。
ฉันตอบว่า “ฉันเป็น”

wǒ jiù bèi le liǎng shǒu gǔ shī gěi lǎo shī tīng
我就背了兩首古詩給老師聽。
我就背了两首古诗给老师听。
ฉันจึงท่องกลอนโบราณ 2 บท ให้คุณครูฟัง

lǎo shī hěn gāo xìng 。
老師很高興。
老师很高兴。
คุณครูดีใจมาก
---------------------------------------------------------
背 背bèi
古 古gǔ
詩 诗shī
很 很hěn
高 高gāo
興 兴xìng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0314


课文
dì shí sì kè 第十四課 第十四课 บทที่ 14--------------------------------------------------------
sōng xià wèn tóng zǐ
松下問童子,
松下问童子,
ใต้ต้นสนถามเด็กน้อย (ว่าอาจารย์เจ้าอยู่ที่ใด)

Yán shī cǎi yào qù ,
言師採藥去,
言师采药去,
ตอบอาจารย์ไปเก็บยา (เก็บสมุนไพร)

zhǐ zài cǐ shān zhōng ,
只在此山中,
只在此山中,
คงอยู่ในเขานี้นา

Yún shēn bù zhī chù 。
雲深不知處。
云深不知处
แต่เมฆหนาไม่รู้ที่
-------------------------------------------------
問 问 wèn
童 童 tóng
言 言 yán
此 此 cǐ
雲 云 yún
深 深 shēn


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0313


课文
dì shí sān kè 第十三課 第十三课 บทที่ 13----------------------------------------------------
jūn zì gù xiāng lái ,
君自故鄉來,
君自故乡来,
คุณมาจากบ้านเกิด

Yīng zhī gù xiāng shì ,
應知故鄉事,
应知故乡事,
เรื่องบ้านเกิด ย่อมต้องรู้

Lái rì qǐ chuāng qián ,
來日綺窗前,
来日绮窗前,
ยามมาหน้าต่างหรู

Hán méi zhuó huā wèi ?
寒梅著花未?
寒梅著花未?
เหมยเบ่งบาน แล้วหรือยัง
----------------------------------------------------
君 君 jūn
自 自 zì
鄉 乡 xiāng
應 应 yīng
知 知 zhī
未 未 wèi


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0308


课文
dì bā kè 第八課 第八课 บทที่ 8
-----------------------------------------------------
xiǎo hóu zi ,zī zī jiào
小猴子,吱吱叫,
小猴子,吱吱叫,
ลิงตัวน้อย ร้องเจี๊ยก ๆ

dù zǐè le bù néng tiào ,
肚子餓了不能跳,
肚子饿了不能跳,
ท้องหิวโซ แล้วกระโดดไม่ไหว

gěi xiāng jiāo ,hái bú yào 。
給香蕉,還不要。
给香蕉,还不要。
ให้กล้วยหอม ยังไม่เอา

nǐ shuō hǎo xiào bù hǎo xiào ?
你說好笑不好笑?
你说好笑不好笑?
เธอว่ามันน่าหัวเราะหรือไม่

-------------------------------------------------------
猴 猴 hóu
吱 吱 zī
肚 肚 dù
餓 饿 è
能 能 néng
香 香 xiāng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0307


课文
dì qī kè 第七課 第七课 บทที่ 7
-------------------------------------------------------
bái làng tāo tāo wǒ bú pà
白浪滔滔我不怕,
白浪滔滔我不怕,
คลื่นใหญ่ถาโถม ฉันไม่กลัว

Zháng qǐ duò ér wǎng qián huá 。
掌起舵兒往前划,
掌起舵儿往前划,
กุมหางเสือไว้ พายไปข้างหน้า

sā wǎng xià lái bǎ yú dǎ 。
撒網下來把魚打,
撒网下来把鱼打,
เหวี่ยงแห ลงไป ดักจับปลา

bǔ tiáo dà yú xiào hā hā 。
補條大魚笑哈哈!
捕条大鱼笑哈哈!
จับได้ปลาใหญ่ หัวเราะเฮฮา

----------------------------------------------------------
浪 浪làng
怕 怕pà
往 往wǎng
划 划huá
網 网wǎng
把 把bǎ


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0312


课文
dì shí èr kè 第十二課 第十二课 บทที่ 12-------------------------------------------------------------
é é é
鵝 鵝 鵝
鹅 鹅 鹅
ห่านเอ๋ยห่าน

qū xiàng xiàng tiān gē 。
曲項向天歌。
曲项向天歌。
โก่งคอสู่ฟ้า ขับขานเพลง

Bái máo fú lǜ shuǐ ,
白毛浮綠水,
白毛浮绿水,
ขนขาว ลอยอยู่เหนือน้ำเขียว

Hóng zhǎng bō qīng pō 。
紅掌撥清波。
红掌拨清波。
ตีนแดง กระทุ่มเกลียวคลื่นใส
-------------------------------------------------------------
曲 曲 qū
項 项 xiàng
浮 浮 fú
綠 绿 lǜ
撥 拨 bō
波 波 pō


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0311


课文
dì jiǔ kè 第十一課 第十一课 บทที่ 11
------------------------------------------------------------
gāo gāo gè ér yì shēn qīng ,
高高個兒一身青,
高高个儿一身青,
ร่างสูงๆ ตัวสีเขียว

Yuán liǎn jīn huáng xǐ yíng yíng 。
圓臉金黃喜盈盈。
圆脸金黄喜盈盈。
หน้ากลมแย้มยิ้ม เหลือง ดุจทอง

Tiān tiān xiàng zhe tài yang xiào ,
天天向著太陽笑,
天天向著太阳笑。
ทุกวันยิ้มให้พระอาทิตย์

Shēng de hái zi shù bù qīng 。
生的孩子數不清。
生的孩子数不清。
ออกลูกมากมายนับไม่ถ้วน (คำเฉลย: ดอกทานตะวัน)
-------------------------------------------------------------
金 金 jīn
黃 黄 huáng
喜 喜 xǐ
著 著 zhe
數 数 shù
清 清 qīng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0310


课文

dì shí kè 第十課 第十课 บทที่ 10
---------------------------------------------------
Tiān shàng yǒu zhǎn dēng
天上有盞燈
天上有盏灯
บนฟ้ามีโคมไฟ

yí yuè jǐ ge yang ,
一月幾個樣,
一月几个样,
หนึ่งเดือนหลากรูปแบบ

Yǒu shí xiàng yuán pán ,
有時像圓盤,
有时像圆盘,
บางครั้งคล้ายจานกลม

Yǒu shí xiàng bǎ gōng 。
有時像把弓。
有时像把弓。
บางครั้งคล้ายคันธนู (คำเฉลย : พระจันทร์)
---------------------------------------------------
盞 盏 zhǎn
時 时 shí
圓 圆 yuán
盤 盘 pán
像 像 xiàng
弓 弓 gōng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0309


课文
dì jiǔ kè 第九課 第九课 บทที่ 9
--------------------------------------------------------------
Xiǎo xiǎo yì bǎ sǎn ,
小小一把傘,
小小一把伞,
ร่มเล็ก ๆ คันหนึ่ง

Néng kāi bù néng shōu 。
能開不能收。
能开不能收。
กางออก แล้วหุบไม่ได้

yǔ tiān yòng bú dào ,
雨天用不到,
雨天用不到,
ฝนตก ไม่ต้องใช้

zuò cài hǎo wèi dào 。
做菜好味道。
做菜好味道。
ทำกับข้าว รสชาติอร่อยดี
--------------------------------------------------------------
傘 伞 sǎn
收 收 shōu
雨 雨 yǔ
用 用 yòng
到 到 dào
道 道 dào


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0306


课文
dì liù kè 第六課 第六课 บทที่ 6
------------------------------------------------
yī èr sān sì wǔ ,shàng shān dǎ lǎo hǔ 。
一二山四五,上山打老虎。
一二三四五,上山打老虎。
หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ขึ้นเขาไปล่าเสือ

Lǎo hǔ dǎ bú dào ,dǎ dào xiǎo sōng shǔ 。
老虎打不到,打到小松鼠。
老虎打不到,打到小松鼠。
ไม่มีเสือให้ล่า หาได้แต่กระรอก

Sōng shǔ yǒu jǐ zhī ,ràng wǒ shǔ yì shǔ 。
松鼠有幾隻?讓我數一數。
松鼠有几只?让我数一数。
กระรอกมีกี่ตัว ให้ฉันนับเสียหน่อย

shù lái yòu shù qù,yī èr sān sì wǔ 。
數來又數去,一二三四五。
数来又数去,一二三四五。
นับไป และ นับมา หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
---------------------------------------
松 松 sōng
鼠 鼠 shǔ
隻 只 zhī
讓 让 ràng
來 来 lái
去 去 qù


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0305


课文
dì wǔ kè 第五課 第五课 บทที่ 5
--------------------------------------------------
zǎo chén qǐ lái ,miàn xiàng tài yáng 。
早晨起來,面向太陽。
早晨起来,面向太阳。
ตื่นขึ้นตอนเช้า,หันเข้าหาพระอาทิตย์。

Qián miàn shì dōng ,hòu miàn shì xī ,
前面是東,後面是西,
前面是东,后面是西,
ด้านหน้าคือทิศตะวันออก ด้านหลังคือทิศตะวันตก

zuǒ miàn shì běi ,yòu miàn shì nán 。
左面是北,右面是南。
左面是北,右面是南。
ด้านซ้ายคือทิศเหนือ ด้านขวาคือทิศใต้
-------------------------------------------------------
晨 晨 chén
面 面 miàn
向 向 xiàng
陽 阳 yáng
北 北 běi
南 南 nán


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0304


课文
dì sì kè 第四課 第四课 บทที่ 4
-------------------------------------------------------
xiǎo qīng tíng ,dà yǎn jīng ,
小蜻蜓,大眼睛,
小蜻蜓,大眼睛,
แมลงปอน้อย ตาโต ๆ

Liǎng zhī chì bǎng dà yòu míng 。
兩只翅膀大又明。
两只翅膀大又明。
ปีกสองข้างใหญ่และบางใส

Fēi dōng fēi xī máng bù tíng ,
飛東飛西忙不停,
飞东飞西忙不停,
บินไป บินมา ไม่หยุดพัก

Xiāo miè hài chóng yǒu běn lǐng 。
消滅害蟲有本領。
消灭害虫有本领。
กำจัด ศัตรูพืช มีฝีมือ
--------------------------------------------------
蜻 蜻 qīng
蜓 蜓 tíng
忙 忙 máng
停 停 tíng
滅 灭 miè
蟲 虫 chóng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0303


课文
dì sān kè 第三課 第三课 บทที่ 3
-----------------------------------------------------
wò wò shǒu ,kè rén zǒu ,
握握手,客人走,
握握手,客人走,
จับมือกัน เมื่อแขกไป


Xiǎo gǒu song kè dào mén kǒu ,
小狗送客到門口,
小狗送客到门口,
หมาน้อยส่งแขกถึงหน้าบ้าน

Yáo yáo wěi ,diǎn diǎn tóu ,
搖搖尾,點點頭,
摇摇尾,点点头,
กระดิกหาง ผงกหัว

kè rén zǒu qián tā zǒu hòu 。
客人走前它走後。
客人走前它走后。
แขกเดินข้างหน้า มันเดินตามหลัง
-----------------------------------------------------
握 握 wò
客 客 kè
狗 狗 gǒu
送 送 sòng
搖 摇 yáo
前 前 qián


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0302


课文
dì èr kè 第二課 第二课 บทที่ 2
-----------------------------------------------------
xiǎo mì fēng ,wēng wēng wēng ,
小蜜蜂,嗡嗡嗡,
小蜜蜂,嗡嗡嗡,
ผึ้งตัวน้อย ร้องหึ่ง หึ่ง

Cǎi bǎi huā ,qín láo dòng ,
採百花,勤勞動,
采百花,勤劳动,
เก็บ (เกสร) ดอกไม้ ขยันขันแข็ง

zuò chéng mì ,gōng rén chī ,
做成蜜,供人吃,
做成蜜,供人吃,
ทำน้ำผึ้ง ให้คนกิน

Xiǎo mì fēng ,bù xǐ gōng 。
小蜜蜂,不喜功。
小蜜蜂,不喜功。
ผึ้งตัวน้อย ไม่ทะนงตน
---------------------------------------------------------
採 采 cǎi
百 百 bǎi
花 花 huā
做 做 zuò
成 成 chéng
功 功 gōng


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0301


课文
dì yī kè 第一課 第一课 บทที่ 1
--------------------------------------------------------
xué hàn yǔ ,yǒu yì si ,
學漢語,有意思。
学汉语,有意思。
เรียนภาษาจีน น่าสนใจ

Biān dú shū ,biān xiě zì ;
邊讀書,邊寫字,
边读书,边写字;
อ่านหนังสือพลาง เขียนหนังสือพลาง

Chàng ér gē ,cāi mí yǔ ,
唱兒歌,猜謎語,
唱儿歌,猜谜语,
ร้องเพลงเด็ก ทายปริศนา

xué hàn yǔ ,zhēn kuài lè 。
學漢語,真快樂。
学汉语,真快乐。
เรียนภาษาจีน มีความสุขจริง
------------------------------------------
邊 边 biān
讀 读 dú
思 思 sī
唱 唱 chàng
猜 猜 cāi
謎 谜 mí


go to next lesson 到下一課
go back to menu 回到学汉语目录

0215


dì shí wǔ kè 第十五課 第十五课บทที่ 15
-------------------------------------------------
yuè gū niáng ,zài tiān shàng ,
月姑娘,在天上,
月姑娘,在天上,
สาวพระจันทร์ อยู่บนฟ้า

Yuán yòu yuán ,liàng yòu liàng 。
圓又圓,亮又亮。
圆又圆,亮又亮。
ทั้งกลม ทั้งสว่าง

huā gū niáng ,zài shù shàng ,
花姑娘,在樹上,
花姑娘,在树上,
สาวดอกไม้ อยู่บนต้นไม้

Yòu měi lì ,yòu qīng xiù 。
又美麗,又清秀。
又美丽,又清秀。
ทั้งสวย ทั้งงดงาม
-------------------------------------------------
月 月 yuè
姑 姑 gū
娘 娘 niáng
樹 树 shù
美 美 měi
麗 丽 lìgo to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0214


dì shí sì kè 第十四課 第十四课 บทที่ 14
------------------------------------------------------------
bù dǎo wēng ,shuō nǐ dāi ,nǐ bù dāi ,
不倒翁,說你呆,你不呆,
不倒翁,说你呆,你不呆,
ตุ๊กตาล้มลุก จะว่าโง่ เจ้าก็ไม่โง่

hú zi yì bǎ ,yàng zi xiàng xiǎo hái 。
鬍子一把,樣子像小孩。
胡子一把,样子像小孩。
มีหนวดยาว ท่าทางเหมือนเด็กน้อย

shuō nǐ dāi ,nǐ bù dāi ,
說你呆,你不呆,
说你呆,你不呆,
จะว่าโง่ เจ้าก็ไม่โง่

tuī nǐ dǎo xià ,nǐ yòu zhàn qǐ lái。
推你倒下,你又站起來。
推你倒下,你又站起来。
ผลักให้ล้มลง เจ้ากลับลุกขึ้นมาอีก
-----------------------------------------------------------
倒 倒 dǎo
翁 翁 wēng
呆 呆 dāi
樣 样 yàng
推 推 tuī
站 站 zhàngo to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0213


dì shí sān kè 第十三課 第十三课 บทที่ 13
---------------------------------------------------------------
Xiǎo bái tù ,zhēn guāi qiǎo ,
小白兔,真乖巧,
小白兔,真乖巧,
กระต่ายขาวตัวน้อย ว่องไวจริง

Hóng yǎn jīng ,bái pí máo 。
紅眼睛,白皮毛。
红眼睛,白皮毛。
ตาสีแดง ขนสีขาว

Hòu tuǐ cháng yòu dà ,qián tuǐ duǎn yòu xiǎo ,
後腿長又大,前腿短又小,
后腿长又大,前腿短又小,
ขาหลังยาวและใหญ่ ขาหน้าเล็กและสั้น

Zǒu qǐ lù lái yí bèng yòu yí tiào ,
走起路來一蹦又一跳,
走起路来一蹦又一跳,
เวลาเดินวิ่งไปกระโดดไป

zhǐ ài chī qīng cǎo
只愛吃青草。
只爱吃青草。
ชอบกินแต่หญ้าเขียว
-------------------------------------------------------------------
白 白 bái
兔 兔 tù
乖 乖 guāi
巧 巧 qiǎo
皮 皮 pí
毛 毛 máogo to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0212


dì shí èr kè 第十二課 第十二课 บทที่ 12
--------------------------------------------------------
jī ér ō ō tí ,wǒ yào qǐ lái le ;
雞兒喔喔啼,我要起來了,
鸡儿喔喔啼,我要起来了;
เมื่อไก่ขัน เอ๊ก อี เอ้ก เอ้ก ฉันต้องตื่นขึ้นมา

Māo ér yǎn jīng xiàng xiàn ,wǒ yào chī fàn le ;
貓兒眼睛像線,我要吃飯了,
猫儿眼睛像线,我要吃饭了;
เมื่อตาของแมวเหมือนเส้นตรง ฉันต้องกินอาหาร (เที่ยง)

shǔ ér zī zī jiào ,wǒ yào shuì jiào le 。
鼠兒吱吱叫,我要睡覺了。
鼠儿吱吱叫,我要睡觉了。
เมื่อหนูร้อง จี๊ด จี๊ด ฉันต้องเข้านอนแล้ว
-----------------------------------------------------
雞 鸡 jī
啼 啼 tí
線 线 xiàn
飯 饭 fàn
睡 睡 shuì
覺 觉 juégo to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0211


dì shí yī kè 第十一課 第十一课บทที่ 11
----------------------------------------------------
guò mǎ lù ,yào dāng xīn ,
過馬路,要當心,
过马路,要当心,
ข้ามถนน ต้องระมัดระวัง

Kàn kàn yòu ,kàn kàn zuǒ ;
看看右,看看左,
看看右,看看左;
มองดูทางขวา มองดูทางซ้าย

Hóng dēng liàng ,bú yào xíng ,
紅燈亮,不要行,
红灯亮,不要行,
ไฟแดงสว่าง อย่าเพิ่งข้าม

lǜ dēng liàng ,gǎn kuài guò 。
綠燈亮,趕快過。
绿灯亮,赶快过。
ไฟเขียวสว่าง รีบข้ามไป
--------------------------------------------------
馬 马 mǎ
路 路 lù
心 心 xīn
紅 红 hóng
燈 灯 dēng
行 行 xínggo to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0210


dì shí kè 第十課 第十课บทที่ 10
---------------------------------------------------
Dāng dāng dāng
噹 噹 噹
当、当、当!
กริ๊ง! กริ๊ง! กริ๊ง!

Yǒu ge xiǎo hái yào chī táng
有個小孩要吃糖,
有个小孩要吃糖,
มีเด็กน้อยคนหนึ่งอยากกินลูกอม

Méi yǒu gěi tā mǎi
沒有給他買,
没有给他买,
ไม่ได้ซื้อให้เขา

Wāya wāya kū yì chǎng
哇呀哇呀哭一場。
哇呀哇呀哭一场。
แงแง แงแง ร้องไห้เป็นพักใหญ่
-----------------------------------------
噹 当 dāng
沒 没 méi
給 给 gěi
買 买 mǎi
呀 呀 ya
哭 哭 kūgo to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0209


dì jiǔ kè 第九課 第九课บทที่ 9
-----------------------------------------------------
Liǎng zhī lǎo hǔ ,liǎng zhī lǎo hǔ ,
兩隻老虎,兩隻老虎,
两只老虎,两只老虎,
เสือสองตัว เสือสองตัว

Pǎo de kuài ,pǎo de kuài !
跑得快,跑得快!
跑得快,跑得快!
วิ่งเร็วมาก วิ่งเร็วมาก

yì zhī méi yǒu yǎn jīng
一隻沒有眼睛,
一只没有眼睛,
ตัวหนึ่งไม่มีตา

yì zhī méi yǒu yǐ bā
一隻沒有尾巴,
一只没有尾巴,
ตัวหนึ่งไม่มีหาง

Zhēn qí guài ,zhēn qí guài 。
真奇怪,真奇怪。
真奇怪,真奇怪。
แปลกจริงเอย แปลกจริงเอย
-----------------------------------------------
虎 虎 hǔ
眼 眼 yǎn
睛 睛 jīng
尾 尾 yǐ
奇 奇 qí
怪 怪 guàigo to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0208


dì bā kè 第八課 第八课บทที่ 8
------------------------------------------
dà shī zi ,dà jiǎo yā
大獅子,大腳丫,
大狮子,大脚丫,
สิงห์โตตัวใหญ่ ขาก็ใหญ่

Qiào hú zi ,dà zuǐ bā 。
蹺鬍子,大嘴巴。
翘胡子,大嘴巴。
หนวดตั้งชัน ปากกว้างใหญ่
------------------------------------------
獅 狮 shī
丫 丫 yā
翹 翘 qiào
鬍 胡 hú
嘴 嘴 zuǐ
巴 巴 bāgo to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0207


dì qī kè 第七課 第七课 บทที่ 7
--------------------------------------------
Dòng wù yuán ,zhēn hǎo wán
動物園,真好玩,
动物园,真好玩;
ในสวนสัตว์ น่าเที่ยวจริง

pàng dà xiàng ,bí zi cháng 。
胖大象,鼻子長。
胖大象,鼻子长。
ช้างตัวอ้วนใหญ่ มีงวงยาว ๆ
--------------------------------------------
動 动 dòng
物 物 wù
園 园 yuán
胖 胖 pàng
象 象 xiàng
長 长 chánggo to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0206


dì liù kè 第六課 第六课บทที่ 6
-------------------------------------------------
xiǎo māo mī ,guò hé xī ,
小貓咪,過河西,
小猫咪,过河西,
แมวเหมียวน้อย ข้ามแม่น้ำทางตะวันตก

Gēn nǎi nai ,chī dōng xī ,
跟奶奶,吃東西,
跟奶奶,吃东西,
ตามคุณยาย ไปกินอาหาร

chě huā bù ,zuò huā yī 。
扯花布,做花衣。
扯花布,做花衣。
เอาผ้าลาย มาทำเป็นเสื้อลาย
----------------------------------------------
貓 猫 māo
咪 咪 mī
過 过 guò
河 河 hé
西 西 xī
東 东 dōnggo to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0205


dì wǔ kè 第五課 第五课 บทที่ 5
--------------------------------------------------
wǒ huì shuā yá ,huì xǐ liǎn ,
我會刷牙,會洗臉,
我会刷牙,会洗脸,
ฉันแปรงฟันเองได้ ล้างหน้าเองได้

yě huì chuān yī fú hé shū tóu fǎ
也會穿衣服和梳頭髮。
也会穿衣服和梳头发。
สวมเสื้อผ้าและหวีผมเองก็ได้
-----------------------------------------------------
刷 刷 shuā
牙 牙 yá
洗 洗 xǐ
臉 脸 liǎn
衣 衣 yī
服 服 fúgo to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0204
dì sì kè 第四課 第四课บทที่ 4
----------------------------------------------------
wǒ de ěr duǒ ,huì tīng shēng yīn 。
我的耳朵,會聽聲音。
我的耳朵,会听声音。
หูของฉัน ได้ยินเสียง

wǒ de bí zi ,huì hū xī ,
我的鼻子,會呼吸,
我的鼻子,会呼吸,
จมูกของฉัน หายใจได้

yě huì wén wèi dào 。
也會聞味道。
也会闻味道。
แล้วยังดมกลิ่นได้ด้วย
------------------------------------------------------
耳 耳 ěr
朵 朵 duǒ
聲 声 shēng
音 音 yīn
呼 呼 hū
吸 吸 xīgo to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0203
dì sān kè 第三課 第三课 บทที่ 3
-----------------------------------------------
Mèi mei huì ná dāo chā
妹妹會拿刀叉,
妹妹会拿刀叉,
น้องสาวใช้มีดกับส้อมเป็น

bú huì ná kuài zi
不會拿筷子。
不会拿筷子。
แต่ใช้ตะเกียบไม่เป็น

wǒ huì ná dāo chā
我會拿刀叉,
我会拿刀叉,
ฉันใช้มีดกับส้อมเป็น

yě huì ná kuài zi
也會拿筷子
也会拿筷子。
ใช้ตะเกียบก็เป็น
---------------------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

妹 妹 mèi
拿 拿 ná
刀 刀 dāo
叉 叉 chā
筷 筷 kuài
子 子 zi


go to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0202dì èr kè 第二課 第二课 บทที่ 2
---------------------------------------------------
wǒ yǒu shǒu ,huì xiě zì ,huì huà tú 。
我有手,會寫字,會畫圖。
我有手,会写字,会画图。
ฉันมีมือ,เขียนหนังสือได้ ,วาดรูปได้

wǒ yǒu jiǎo ,huì zǒu ,huì pǎo ,yě huì tiào 。
我有腳,會走,會跑,也會跳。
我有脚,会走,会跑,也会跳。
ฉันมีขา ,เดินได้ ,วิ่งได้ ,กระโดดก็ได้
------------------------------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

會 会 huì
畫 画 huà
圖 图 tú
腳 脚 jiǎo
走 走 zǒu
跳 跳 tiào


go to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0201


第dì 二èr 册cè (book 2)

dì yī kè 第一課 第一课บทที่ 1
--------------------------------------------
Xiàn zài wǒ mén kāi shǐ shàng kè
現在我們開始上課。
现在我们开始上课。
ตอนนี้เป็นเวลาเริ่มเรียนแล้ว

Qǐng xiǎo péng yǒu dǎ kāi kè běn
請小朋友打開課本。
请小朋友打开课本。
นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือเรียน

Zhǎo chū dì yī kè de shēng zì
找出第一課的生字。
找出第一课的生字。
แล้วหาคำศัพท์ของบทที่ 1 ออกมา
----------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

現 现 xiàn
們 们 mén
始 始 shǐ
請 请 qǐng
本 本 běn
找 找 zhǎo


go to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0115

dì shí wǔ kè 第十五課 第十五课 บทที่ 15
----------------------------------------------
yī èr sān ,pǎo shàng shān ,
一二山,跑上山。
一二三,跑上山。
หนึ่ง สอง สาม วิ่งขึ้นเขา

sì wǔ liù ,shuǐ lǐ yóu 。
四五六,水裡游。
四五六,水里游。
สี่ ห้า หก ไปว่ายน้ำ

qī bā jiǔ ,pāi pí qiú 。
七八九,拍皮球。
七八九,拍皮球。
เจ็ด แปด เก้า ตีลูกบอล

shí ge shǒu zhǐ tou ,
十個手指頭,
十个手指头,
นิ้วมือทั้งสิบนิ้ว

wǒ de hǎo péng yǒu 。
我的好朋友。
我的好朋友。
เป็นเพื่อนดีของฉัน
----------------------
Liàn xí xiě hàn zì
練習寫漢字
练习写汉字
หัดเขียนหนังสือจีน
-----------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

拍 拍 pāi
皮 皮 pí
球 球 qiú
手 手 shǒu
指 指 zhǐ
頭 头 tóu


go to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0114
dì shí sì kè 第十四課 第十四课 บทที่ 14
-----------------------------------------
gē ge ài chī shuǐ guǒ ,
哥哥愛吃水果,
哥哥爱吃水果,
พี่ชายชอบกินผลไม้

jiě jie ài chī dàn gāo ;
姊姊愛吃蛋糕,
姊姊爱吃蛋糕;
พี่สาวชอบกินขนมเค้ก

Xiǎo dì dì ài chī bīng qí lín 。
小弟弟愛吃冰淇淋。
小弟弟爱吃冰淇淋。
น้องชายคนเล็กชอบกินไอสกรีม
------------------------
Liàn xí xiě hàn zì
練習寫漢字
练习写汉字
หัดเขียนหนังสือจีน
-------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

哥 哥 gē
水 水 shuǐ
果 果 guǒ
姐 姐 jiě
冰 冰 bīng
蛋 蛋 dàn


go to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0113
dì shí sān kè 第十三課 第十三课 บทที่ 13
-----------------------------------------
Hǎo bǎo bao ,chī qīng cài ,
好寶寶,吃青菜,
好宝宝,吃青菜,
หนูน้อยที่น่ารัก กินผักสด

Qīng cài hǎo wèi dào ,
青菜好味道,
青菜好味道,
ผักสดรสอร่อย

chī le shēn tǐ hǎo 。
吃了身體好。
吃了身体好。
กินแล้วร่างกายแข็งแรง
-----------------------
Liàn xí xiě hàn zì
練習寫漢字
练习写汉字
หัดเขียนหนังสือจีน
---------------------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

好 好 hǎo
寶 宝 bǎo
菜 菜 cài
味 味 wèi
身 身 shēn
體 体 tǐ


go to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录

0112
dì shí èr kè 第十二課 第十二课 บทที่ 12
-----------------------------------------
Gōng gong kàn bào zhǐ ,
公公看報紙,
公公看报纸,
คุณตาอ่านหนังสือพิมพ์

pó po dǎ diàn huà ;
婆婆打電話,
婆婆打电话;
คุณยายโทรศัพท์

ā yí ài dú shū ,
阿姨愛讀書,
阿姨爱读书,
น้าสาวชอบอ่านหนังสือ

tā bú ài shuō huà 。
她不愛說話。
她不爱说话。
เขาไม่ชอบพูดกับใคร
------------------------
Liàn xí xiě hàn zì
練習寫漢字
练习写汉字
หัดเขียนหนังสือจีน
-----------------------
( If you use Mozilla Firefox then can see how to write )

请qǐng 在zài 生shēng 字zì 上shàng 按àn 一yí 下xià 即jí 能néng 看kàn 到dào 笔bǐ 画huà 顺shùn 序xù 和hé 听tīng 到dào 声shēng 音yīn

報 报 bào
紙 纸 zhǐ
打 打 dǎ
電 电 diàn
話 话 huà
書 书 shūgo to next lesson 到下一課学汉语
go back to menu 回到学汉语目录